Đồ bằng giấy
2002 3 2
1 cách gấp thuyền mới, nhớ hồi bé mẹ dạy, may mà vẫn nhớ :">