Tiêu chí hoạt động

Tiêu chí hoạt động
Như ai đó đã nói: "Việc quan trọng nhất không phải là tạo ra một chiếc máy ảnh tốt nhất, mà là tạo ra thế hệ nhiếp ảnh gia tiếp nối."

Đúng như vậy, đó chính là tiêu chí hoạt động của chúng tôi và của chính các bạn. Bạn không cần phải làm một cái gì đó quá sức hoàn hảo rồi mới công bố cho mọi người biết, mà điều quan trọng là có bao nhiêu người học được những gì từ những thứ bạn có thể làm được.